Lidmaatschap

De Bommequet is een gastvrije vereniging. U bent daarom van harte welkom om een partijtje mee te spelen en zodoende kennis te maken met het jeu de boulesspel en, niet onbelangrijk, met de vereniging.

Tijdens de reguliere openingstijden zijn er altijd (bestuurs)leden die u graag een eindje op weg helpen. Nadat u drie keer heeft meegespeeld, verwachten we dat u een beslissing neemt om wel of geen lid te worden.

Contributie
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering.
Voor 2020 is die vastgesteld op € 67,50 voor senioren en € 38,50 voor junioren.

Licentie
Elk lid van de Bommequet is ook automatisch lid van de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB).
De bond hanteert hiervoor een licentie. Hiervoor draagt De Bommequet jaarlijks een bedrag à €22,50 per lid.
Bij de inning van de contributie wordt dit bedrag bij de leden in rekening gebracht.
Deze licentie geeft speelrechten binnen en buiten de vereniging. Daarnaast ontvangt men 3x per jaar PetanQue en is men WA-verzekerd door de NJBB tijdens jeu de boulesactiviteiten..

Contributie en bondsbijdrage worden eenmaal per jaar middels een machtiging geïnd.

In het Huishoudelijk Reglement kunt u lezen wat de rechten en plichten zijn van de leden van ERPV De Bommequet; de link vindt u bij “Regels en Formulieren”.

Om lid te worden dient u het inschrijfformulier in te vullen.
De contributie en licentiekosten worden geïnd m.b.v. een machtigingsformulier.Daarom dient u ook het machtigingsformulier te downloaden, in te vullen en te bezorgen bij het secretariaat.